Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SKYTTELAUGET KRUDTUGLEN
(senest rettet på ordinær generalforsamling 10. marts 2019)
§1 Foreningens navn og hjemsted
Skytteforeningens navn er: “Skyttelauget Krudtuglen” med hjemsted på Frederiksberg.
§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at dygtiggøre medlemmerne i skydeidræt ved ugentlige træning under
kammeratlige former, samt at deltage i og arrangere skydekonkurrencer.
§3 Foreningens tilknytning
Foreningen er tilknyttet Dansk Sportsskytte Forbund, DGI, Dansk Skytte Union og Københavns
Skytte Forbund og af dem til enhver tid fastsatte love og vedtægter. Hvor intet nærmere er fastsat
i foreningens vedtægter, er unionens og forbundets love og vedtægter gældende.
§4 Foreningens medlemmer
I foreningen kan optages myndige personer samt unge under 20 år. Unge skytter betaler
ungdomskontingent, og kan kun deltage i de af foreningen afholdte ungdomsaktiviteter.
Pensionistmedlemmer betaler tilsvarende pensionistkontingent. Begge fastsættes af
generalforsamlingen.
§5 Optagelse i foreningen
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen . Optagelsen
skal ske skriftligt på det af klubbens udstedte ansøgningsskema, herunder skal CPR-nummer
opføres og kontrolleres ved hjælp af legitimation. Ved indmeldelse skal betales det til hvert tid
gældende indmeldelsesgebyr, som bestemt på generalforsamlingen. Voksne medlemmer der ikke
kan SKV3 godkendes af politiet kan ikke optages i foreningen.
Stk 1: Luftuglen
1.1 Som separat undersektion optages luftskytteforeningen DLF -København under navnet
Luftuglen herefter nævnt som luft-sektionen.
1.2 Luft-sektionen kan ikke stile Skyttelauget Krudtuglen til ansvar overfor 3.part, herunder drift
og økonomi.
1.3 SKV registrering, afmeldelse og håndtering samt opkrævning af våbenpåtegning
hos medlemmerne, lægges ind under Skyttelauget Krudtuglen.
1.4 Sektionen har adskilt regnskab
og kontingentberegning. Medlemstal og godkendt årsregnskab, skal indberettes til Skyttelauget
Krudtuglens bestyrelse, senest 8 dage efter luft-sektionen godkendelse.
1.5 Luft-sektionen
medlemmer, som kun betale kontingent til luft-sektionen har kun adgang til luft-sektionens
aktiviteter.
1.6 Medlemmer af Skyttelauget Krudtuglen, har automatisk adgang til luft-sektionens
aktiviteter. Ekstraomkostningerne forbundet herved, kompenseres kvartalsvis.
1.7 Luft-sektionen kan stille med 1 repræsentant til Krudtuglens bestyrelse, men har ikke
stemmeret. For spørgsmål der vedrører og har indflydelse på luft-sektionen, forpligter Krudtuglens
bestyrelse sig dog til at informere og lytte til luft-sektionen, inden en endelig beslutning tages.
1.8 luft-sektionens medlemmer der ikke er medlem af Skyttelauget Krudtuglen kan møde op, men
har ikke stemmeret på Skyttelauget Krudtuglens generalforsamling.
1.9 Skyttelauget Krudtuglens bestyrelse, kan ved simpelt flertal ophæve fusionen med luft-
sektionen, hvis det skønnes uregelmæssigheder eller det på anden måde, har negativ indflydelse
på Skyttelauget Krudtuglens omdømme, økonomi eller drift. Ligeledes kan Skyttelauget
Krudtuglens bestyrelse med en måneds varsel ophæve fusionen, hvis bestyrelsen i luft-sektionen
af egen drift, ønsker en adskillelse.
§6 Foreningens kontingent og gebyrer
Foreningens kontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling under punktet
fastsættelse af kontingent. Kontingentet opkræves halvårsvis forud således 1. halvår 1/5 – 31/10
og 2. halvår 1/11 – 30/4. Opkrævningen sendes primært via e-mail og eller betalingsservice jf. §18
og indbetaling skal ske direkte på klubbens konto. Der er dog mulighed for at få sendt et girokort
mod et gebyr. Bestyrelsen fastsætter foreningens gebyrer.
§7 Udmeldelse
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at
det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har
virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
§8 Restancer
Når et medlem er i kontingentrestance udover 14 dage, kan bestyrelsen sende en 1., 2. og 3.
rykker med 14 dages mellemrum. For hver rykker tilføres det til tids aktuelle rykkergebyr. Efter 3.
rykker kan bestyrelsen vælge at overgive fordringen til inkasso. Hvis et medlem er mere end een
periode i restance, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Ingen, der er udelukket på
grund af kontingentrestance kan optages på ny som medlem i foreningen, før vedkommende har
betalt sin gæld til foreningen.
Ved eksklusion frafaldes det skyldte beløb ikke, og klubben kan forsat forfølge dette, evt. via
retslig inkasso.
Eksklusion pga. kontingentrestance kan ikke ankes på en ekstraordinær generalforsamling jf. §9.
§9 Eksklusion af foreningen
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens
beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for
eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at
fremfører sit forsvar for denne. Såfremt det pågældende medlem er uenige med bestyrelsens
afgørelse, kan vedkommende kræve ekstraordinær generalforsamling indkaldt (jf. §13.).
§10 Foreningens bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse med ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen består af
fem (5) medlemmer samt en suppleant. En formand, en næstformand, en kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer. De vælges på den ordinære generalforsamling således: Formand samt to
bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år (ulige år). Kasseren og næstformand er på valg
hver andet år (lige år). Suppleanten er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
øvrige poster. Bestyrelsen kan efter ønske og behov nedsætte de for foreningens virke nødvendige
udvalg bestående af medlemmer i eller udenfor bestyrelsen.
§11 Foreningens opgaver
Bestyrelsen foranlediger i årets løb mesterskaber og evt. andre skydekonkurrencer i de discipliner,
foreningen normalt deltager i. Andre godkendte skydninger vil blive afholdt såfremt der er behov
eller interesse herfor. Våben- og skydeinstruktion gennemføres ved bestyrelsens foranstaltning i
størst muligt omfang. Skyderegler og andre nødvendige meddelelser om foreningens
arrangementer udarbejdes og bekendtgøres af bestyrelsen, der endvidere leder skydninger og
påser, at der hersker ro på skydestandpladsen og udvises forsigtighed i omgang med våben og
ammunition. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse
forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for
et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være
indehaver af en meddelt tilladelse til våben.
§12 Konkurrencedeltagelse
Foreningens medlemmer kan deltage i tilsluttede foreninger/forbund/unioners arrangerede
konkurrencer under disses til enhver tid gældende bestemmelser herfor.
§13 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling skal være afholdt
inden udgangen af årets første kvartal. Det er formandens ansvar at indkalde til
generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med minimum fire ugers varsel.
Generalforsamlingen afholdes med nedennævnte dagsorden:
1 ) Valg af dirigent
2 ) Formanden aflægger beretning
3 ) Det reviderede regnskab fremlægges
4 ) Fastsættelse af kontingent m.f.
5 ) Behandling af indkomne forslag
6 ) Valg af bestyrelse
7 ) Valg af suppleant til bestyrelsen
8 ) Valg af udvalgsformænd
9 ) Valg af revisor
10 ) Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fuldt udarbejdet og motiveret og være
foreningens formand i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslag og andet
materiale vil blive fremlagt på foreningens hjemmeside kort efter fristens udløb. Alle indkomne
forslag og sager til generalforsamlingen skal fremgå af dagsordenen. Generalforsamlingen kan
uden hensyn til antal mødte medlemmer, godkende dagsordenen.
§14 Generalforsamlingens procedure
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (dog ikke
jf. §16 og §21). Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra 1
stemmeberettiget medlem afstemning foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger
indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten
bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har generalforsamlingen nået til en afgørelse i
en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling. Generalforsamlingen er til
enhver tid beslutningsdygtig uanset fremmøde. Medlemmer med restance overfor foreningen har
ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
§15 Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan når som helst forlange ekstraordinær generalforsamling afholdt, og skal indkalde
hertil når mindst 1/3 af medlemmerne over for foreningens formand fremsætter skriftligt ønske
herom, ledsaget af motiveret forslag. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter formandens
modtagelse af det skriftlige ønske. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med 14
dages varsel.
§16 Vedtægtsændringer
Beslutninger om vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede
medlemmer ved generalforsamlingen stemmer for.
§17 Foreningens regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalender året. Bestyrelsen skal senest en måned inden
generalforsamlingens afholdelse og senest en måned efter regnskabsårets afslutning afgive
driftsregnskab til revisoren. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling
til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning. På den ordinære generalforsamling
vælges for et år ad gangen en kritisk revisor (jf. §13.). Revisoren skal hvert år i januar gennemgå
det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes
med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§18 Foreningens bestyrelse og daglige ledelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er
tilstede, heriblandt formanden. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over
bestyrelsens beslutninger føres referat. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i
fællesskab. Formand og kasserer kan få udstedt betalingskort og kan disponere hver for sig.
Kassereren disponerer egenhændigt over foreningens netbanks konti, samt andre betalings
systermer der måtte være oprettet. I alle sager, der angår optagelse af lån, køb, salg eller
pantsætning af klubvåben og inventar i foreningen, skal dette godkendes af bestyrelsen.
§19 Foreningens kommunikationsveje
Klubbens vante informationsvej er e-mail og hjemmeside. Medlemmer er selv ansvarlige for at
melde ny e-mail adresse til bestyrelsen samt jævnligt at holde øje med nyhedssektionen på
klubbens hjemmeside. Ting annonceret på hjemmesiden samt sendt ud til alle relevante
medlemmers e-mail på en given dag anses som varslet rettidigt.
Medlemmer kan anmode bestyrelsen om at sende indkaldes til generalforsamlinger (herunder
ekstraordinære), kontingentopkrævninger samt andet via brevpost. Dette vil dog ske mod det til
hver tid fastsatte årlige gebyr for fysiske forsendelser.
Bestyrelsen kan dog til hver tid vælge at en given meddelelse er væsentlig nok til at denne altid
sendes pr. post.
§20 Foreningens ordensregler
Bestyrelsen har ret til at fastsætte yderligere ordensregler eller nye aktiviteter samt evt. gebyrer
for deltagelse i disse. For aktiviteter kræver det dog at disse kan fravælges af det enkelte medlem
og at aktiviteten ikke strider mod vedtægterne. For ordensregler kræves blot at disse ikke strider
mod vedtægterne og at de hverken er usædvanlige eller ubegrundede.
§21 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at
mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling,
der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes
med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er
tilstede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal
forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt
stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i
behold, anvendes til idrætslige formål.
§22 Foreningens æresmedlemmer
Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for
foreningens og skydeidrættens fremme. Udnævnelsen foretages af bestyrelsen efter enstemmig
vedtagelse.